Oct 21, 2019   0:14 a.m. Uršuľa
Academic information system

Course syllabus 422I3_4I - Informatizácia a priemyselné informačné systémy II (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 422I3_4I
Názov predmetu: Informatizácia a priemyselné informačné systémy II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie práce na cvičeniach.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na výučbu spracovania údajov, ktoré sú v priemyselných riadiacich a informačných systémoch uložené vo formáte XML (extensible markup language). Študent sa naučí verifikovať štruktúru XML dokumentov, validovať ich obsah pomocou DTD a XML Schema, vyhľadávať v nich pomocou XPATH a transformovať XML dáta pomocou XSLT.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je rozdelený do štyroch častí. V prvej sa študent oboznámi so správnym zápisom XML dokumentov, ich stromovej organizácii a priemyselných štandardoch odvodených od XML. Druhá časť sa zaoberá validáciou obsahu XML dokumentov pomocou DTD a XML Schema. Tretia časť je venovaná vyhľadávaniu v XML pomocou XPATH. V záverečnej časti sa študent naučí používať technológiu XSLT, ktorá slúži na transformáciu dokumentov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TIDWELL, D. XSLT: Mastering XML Transformations. USA: O'Reilly Media, 2001. 480 s. ISBN 978-0-596000-53-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 114

ABCDEFX
81,6 %7,9 %8,8 %0,9 %0,8 %0 %
Vyučujúci: Ing. Juraj Holaza, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 14. 12. 2015
Schválil: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Type of output: