Oct 21, 2019   2:49 a.m. Uršuľa
Academic information system

Course syllabus N422M1_4B - Modelovanie (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Modelovanie
Kód predmetu: N422M1_4B
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Dr.h.c. prof. Ing. Alajos Mészáros, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda princípy vytvárania matematických modelov základných typov procesov chemickej a potravinárskej technológie, vie využívať modely pre účely simulácie dynamických a statických vlastností procesov, vie pracovať s programovým prostredím Matlab - Simulink.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do modelovania procesov, prístupy k modelovaniu, typy matematických modelov. Statické a dynamické matematické modely základných typov procesov chemickej a potravinárskej technológie: zásobníkov kvapalín, zmiešavačov, rôznych typov výmenníkov tepla, prietokových chemických reaktorov. Simulácia dynamických vlastností vybraných procesov chemickej a potravinárskej technológie v prostredí vhodného simulačného softvéru (MATLAB - Simulink).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Modelovanie, identifikácia a riadenie procesov 1: Modely a dynamické charakteristiky spojitých procesov. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 192 s. ISBN 80-227-1289-2.
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.
INGHAM, J. Chemical Engineering Dynamics: Modelling with PC Simulation. Weinheim : VCH, 1994. 701 s. ISBN 3-527-28577-6.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky, laboratórne cvičenie
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Type of output: