Sep 23, 2019   9:54 p.m. Zdenka
Academic information system

Course syllabus N422O2_4B - Operačné systémy (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Operačné systémy
Kód predmetu: N422O2_4B
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Richard Valo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z činnosti operačných systémov. Dokáže pracovať v prostredí operačného systému UNIXového typu. Získa základy nevyhnutné na tvorbu bash skriptov.

Študent nadobudne vedomosť ako pracovať so súbormi a adresármi. Študent tiež dokáže prehľadávať a meniť túto súborovú štruktúru. Získa vedomosť ako modifikovať, či archivovať tieto súbory. Študent dokáže k týmto súborom pristupovať aj vzdialene z iných serverov(resp. počítačov, kopírovanie, prihlasovanie, odhlasovanie, posielanie). Študent dokáže spravovať okrem súborov aj práve bežiace procesy(prehľadávanie, zastavovanie i ukončovanie).
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Základy práce v OS UNIX,
práca so súbormi a adresármi,
archivácia,
vyhľadávanie,
spracovanie textových súborov,
vzdialené počítače.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČADA, O. Operační systémy. Praha: Grada, 1993. ISBN 80-85623-44-7.
WATKISS, S. Penguin Tutor.  [online]. 2013. URL: http://www.penguintutor.com/.
GARRELS, M. Bash Guide for Beginners.  [online]. 2008. URL: http://www.tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/html/.
STRÁNKY, Č. Učebnice GNU/Linuxu.  [online]. 2006. URL: http://www.abclinuxu.cz/ucebnice.
JANOČKO, D. Využitie Raspberry Pi na edukačné účely. Bachelor thesis. STU, 2013.
TOPJIAN, J. Unix for the Beginning Mage.  [online]. 2008. URL: http://unixmages.com/.
COOPER, M. Advanced Bash-Scripting Guide.  [online]. 2008. URL: http://freecomputerbooks.com/Advanced-Bash-Scripting-Guide.html.
SOVA, M. UNIX: Úvod do operačního systému. Praha : Grada, 1991. 289 s. ISBN 80-85424-16-9.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky aj cvičenia v počítačových učebniach s podporou e-learningu. Počas semestra sa riešia úlohy, odovzdávajú zadania a vypracúvajú testy.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Testy, individuálne zadania, záverečný projekt.
klasifikovaný zápočet
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Type of output: