Oct 19, 2019   2:22 p.m. Kristián
Academic information system

Course syllabus N422O3_4B - Optimalizácia (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Optimalizácia
Kód predmetu: N422O3_4B
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Martin Klaučo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Hlavným cieľom predmetu je poskytnúť základné poznatky o optimalizačných metódach.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Optimalizačné metódy bez obmedzení, optimalizačné metódy s obmedzeniami, lineárne programovanie, kvadratické programovanie, dynamické programovanie, pokročilé optimalizačné metódy
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky a výpočtové cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Type of output: