14. 12. 2019  11:11 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 422O1_4I - Optimalizácia procesov a výrob (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 422O1_4I
Názov predmetu: Optimalizácia procesov a výrob
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie zahŕňa bodové ohodnotenie 3 vypracovaných zadaní a 2 testov absolvovaných v stanovených termínoch.
 
Výsledky vzdelávania:
Naučiť študentov aplikácii optimalizačných metód (analytických i iteračných, deterministických i stochastických, gradientových i negradientových,) pri riešení úloh z oblasti optimalizácie technologických procesov a výrob.
 
Stručná osnova predmetu:
Aplikácia optimalizačných metód pri riešení úloh z oblasti optimalizácie technologických procesov a výrob.
Optimalizačné metódy funkcií 1-premennej. Optimalizačné metódy funkcií viac premenných.
Optimalizačné metódy bez obmedzujúcimi podmienok, optimalizačné metódy s obmedzujúcimi podmienkami.
Negradientové optimalizačné metódy - simplexové metódy. Gradientové metódy. Evolučné algoritmy.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 113

ABCDEFX
46,0 %35,4 %12,4 %3,5 %2,7 %0 %
Vyučujúci: Ing. Martin Klaučo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 14. 12. 2015
Schválil: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Typ výstupu: