20. 10. 2019  2:49 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 422O1_4I - Optimalizácia procesov a výrob (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Optimalizácia procesov a výrob
Kód predmetu: 422O1_4I
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Martin Klaučo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Naučiť študentov aplikácii optimalizačných metód (analytických i iteračných, deterministických i stochastických, gradientových i negradientových,) pri riešení úloh z oblasti optimalizácie technologických procesov a výrob.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Aplikácia optimalizačných metód pri riešení úloh z oblasti optimalizácie technologických procesov a výrob.
Optimalizačné metódy funkcií 1-premennej. Optimalizačné metódy funkcií viac premenných.
Optimalizačné metódy bez obmedzujúcimi podmienok, optimalizačné metódy s obmedzujúcimi podmienkami.
Negradientové optimalizačné metódy - simplexové metódy. Gradientové metódy. Evolučné algoritmy.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet sa realizuje formou prednášok a cvičení na počítačoch.
Počas semestra vypracúvajú študenti 3 zadania a absolvujú 2 testy.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Do záverečného hodnotenia sa započítavajú body získané za 3 vypracované zadania a 2 absolvované testy v priebehu semestra a body získané na skúške za riešenie 3 príkladov v písomnej časti a za zodpovedanie 2 teoretických otázok v ústnej časti skúšky.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Typ výstupu: