Jul 3, 2020   4:30 p.m. Miloslav
Academic information system

Course syllabus N422P0_4I - Programovanie webových aplikácií (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu: Programovanie webových aplikácií
Kód predmetu:
N422P0_4I
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
 
Vyučujúci:
Ing. Ľuboš Čirka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získať praktické skúsenosti s programovaním webových aplikácií pomocou jezyka PHP a SQL databáz.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Opakovanie jzykov XHTML a CSS, tvotba statických webových stránok, zíklady a pokročilá práca s jazykom PHP, tvorba vlastných funkcií, úvod do databáz, SQL databázy, databáza MySQL.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky a cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Skúška formou obhajoby záverečného projektu
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Type of output: