Oct 20, 2019   5:23 a.m. Vendelín
Academic information system

Course syllabus N422P0_4I - Programovanie webových aplikácií (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422P0_4I
Názov predmetu: Programovanie webových aplikácií
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
1.Opakovanie jazyka HTML/XHTML a CSS (dotácia 1/2)
 
a.Opakovanie tvorby statických webových stránok
b.Úvod do tvorby dynamických webových stránok

2.PHP - základy (dotácia 1/2)
 
a.Úvod do PHP
b.Základné funkcie PHP
c.Premenné v PHP, typy premenných, globálne premenné, polia a konštanty

3.PHP - vetvenie a cykly (dotácia 1/2)
 
a.Vetvenie v PHP, podmienky IF a SWITCH
b.Cykly v PHP

4.Formuláre (dotácia 1/2)
 
a.Typy formulárových prvkov, tvorba HTML formulárov
b.Čítanie dát z formulára a výpis na obrazovku - POST a GET

5.PHP - práca so súbormi a textami (dotácia 1/2)
 
a.Čítanie zo súboru, zápis do súboru
b.Funkcie pre prácu so súbormi
c.Funkcie pre prácu s textami

6.PHP - vlastné funkcie (dotácia 1/2)
 
a.Tvorba nových funkcií v PHP, význam, používanie a vkladanie do stránok
b.Bezpečnosť PHP skriptov, ochrana proti napadnutiu stránok
c.abezpečenie vlastných stránok a skriptov

7.Globálne premenné (dotácia 1/2)
 
a.Globálne premenné SESSION a COOKIES
b.Prihlasovanie na stránkach pomocou SESSION

8.Databázy (dotácia 1/2)
 
a.Úvod do databáz
b.Základné pojmy, databáza, tabuľka, záznam, relácia
c.Koncept, architektúra databázy a tabuliek
d.Tvorba databáz, návrh databázy, tvorba tabuliek
e.Normalizácia databázy

9.SQL (dotácia 1/2)
 
a.Tvorba indexov, urýchlenie dotazov na databázu, optimalizácia
b.Editácia a úprava tabuliek
c.Základné dátové typy
d.Základné operácie CREATE, ADD, ALTER, SELECT, INSERT, UPDATE, WHERE, ORDER BY, GROUP BY, HAVING

10.MySQL a PHP (dotácia 3/6)
 
a.Základné funkcie pre komunikáciu
b.Práca s aplikáciou phpMyAdmin
c.Tvorba a princíp redakčných systémov pre správu web stránok
d.Nové možnosti formulárov, práca s formulárom, kontrola a zabezpečenie formulárov
e.Webhosting -- ponuka a služby webhostingu
f.Autentifikácia/autorizácia užívateľov
g.Implementácia overovania užívateľov
h.Bezpečnosť

11.Prezentácie záverečných projektov (dotácia 1/2)


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Type of output: