Sep 21, 2019   3:07 p.m. Matúš
Academic information system

Course syllabus N400P0_4I - Projekt riadenia procesov (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Projekt riadenia procesov
Kód predmetu: N400P0_4I
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (4 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Ján Drgoňa, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Juraj Holaza, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Martin Jelemenský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Martin Kalúz, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Juraj Oravec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ayush Sharma (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Juraj Števek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Bálint Takács, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Richard Valo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Projekt predstavuje samostatný prístup študenta k riešeniu riadenia laboratórnych procesov v chemických a biochemických technológiách. Kombinuje jeho poznatky z rozličných predmetov inžinierskeho štúdia. Pre vybraný proces spracuje teoretický model, navrhne a odsimuluje jeho správanie sa na počítači a overí na zariadení. V závere sformuluje výsledky a prezentuje ich.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium literatúry o procese
Návrh modelu
Meranie experimentálnych výsledkov na laboratórnom zariadení
Odhad parametrov a prispôsobenie modelu procesu
Simulácia modelu, návrh pozorovača a riadenia
Overenie riadenie na laboratórnom zariadení
Formulovanie záverov a prezentácia výsledkov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.
BAKOŠOVÁ, M. --FIKAR, M. Riadenie procesov. STU v Bratislave, 2008. 1 s. ISBN 978-80-227-2841-6.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet sa realizuje formou trojhodinových laboratórnych cvičení týždenne.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: individuálna práca na projekte
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Type of output: