Jul 2, 2020   3:02 p.m. Berta
Academic information system

Course syllabus N422P1_4I - Projektové softvérové systémy (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Projektové softvérové systémy
Kód predmetu:
N422P1_4I
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci:
Ing. Martin Klaučo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa naučí používať nástroje slúžiace na správu verzií zdrojových kódov, získa vedomosti o centralizovanej a decentralizovanej architektúre, oboznámi sa s nástrojmi CVS, SVN, GIT a Mercurial
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do problematiky správy verzií, príklady použitia v praxi, centralizovaný vs. decentralizovaný prístup, nástroje CVS, SVN, GIT a Mercurial, grafické užívateľské rozhrania
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Laboratórne cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Predmet je ukončený obhajobou záverečného projektu
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Type of output: