23. 10. 2019  22:28 Alojza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N422R1_4I - Riadenie technologických procesov (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Riadenie technologických procesov
Kód predmetu: N422R1_4I
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základné princípy identifikácie procesu z prechodovej charakteristiky aperiodickej a periodickej. Pozná princípy spätnoväzbového a priamoväzbového riadenia procesov. Pozná princípy riadenia procesov pomocou rozvetvených regulačných obvodov. Ovláda základné princípy riadenia vybraných typov chemickotechnologických procesov pomocou jednoduchých a rozvetvených regulačných obvodov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Spätnoväzbové a priamoväzbové riadenie. Rozvetvené regulačné obvody: kaskádová regulácia, rozvetvený regulačný obvod s meraním poruchy, rozvetvený regulačný obvod s pomocnou riadiacou veličinou, rozvetvený regulačný obvod s kompenzáciou dopravného oneskorenia - Smithov prediktor a jeho modifikácie, pomerová regulácia, špeciálne prípady riadenia procesov, pokročilé metódy riadenia procesov. Radenie procesov: riadenie zásobníkov, potrubí, výmenníkov tepla, rektifikačných kolón, chemických reaktorov, sušičiek.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BAKOŠOVÁ, M. --FIKAR, M. Riadenie procesov. STU v Bratislave, 2008. 1 s. ISBN 978-80-227-2841-6.
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Modelovanie, identifikácia a riadenie procesov 1: Modely a dynamické charakteristiky spojitých procesov. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 192 s. ISBN 80-227-1289-2.
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.
RAY, W H. -- OGUNNAIKE, B A. Process dynamics, modelimg, and control. New York : Oxford University Press, 1994. 1260 s. ISBN 0-19-509119-1.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky, laboratórne cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Typ výstupu: