Sep 21, 2019   2:30 a.m. Matúš
Academic information system

Course syllabus N400S1_4I - Semestrálny projekt I (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Semestrálny projekt I
Kód predmetu: N400S1_4I
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (4 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Mária Andraščíková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Matej Babjak, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Mgr. Zuzana Bačová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Eva Benická, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Albert Breier, DrSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Soňa Čačanyiová (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. František Čacho, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Milan Čertík, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Ľuboš Čipák, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Mgr. Natalia Denderz, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
RNDr. Ima Dovinová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Katarína Elefantová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Róbert Fischer, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Katarína Furdíková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Gabriel Greif, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Mária Greifová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Daniela Hudecová, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Soňa Jantová, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Barbora Kaliňáková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Kalúz, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Tatiana Klempová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Martina Koňuchová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Koóš, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. František Kreps, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ľudmila Krištofíková, prom. chem. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Svetlana Kryštofová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Angelika Lásiková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Tibor Liptaj, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Denisa Liptáková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Karol Lušpai, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Tatiana Mančušková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Kristína Markošová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Markovič, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Zuzana Matejčeková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Alžbeta Medveďová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Mgr. Lucia Messingerová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Lucia Minarovičová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Silvia Mošovská, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Juraj Oravec, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Helena Paulíková, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Zuzana Peráčková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Ladislav Staruch, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Šafař, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Rastislav Šípoš, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Michal Šoral, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Mária Šturdiková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Miroslav Tatarko, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Lenka Tmáková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Marián Valko, DrSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Richard Valo, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Daniel Végh, DrSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Lukáš Žemlička, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má systematické znalosti o študovanej problematike a pozná súčasný stav problematiky v oblasti podľa témy semestrálneho projektu. Vie klasifikovať jednotlivé prístupy, možnosti ich aplikovania a rozvoja a kriticky zhodnotiť ich výhody a nevýhody. Vie navrhnúť možnosť riešenia a úvodné experimenty so zameraním na tému diplomovej práce. Vie realizovať úvodné experimenty a vyhodnotiť ich.

 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Literárna rešerš v problematike súvisiacej so zvolenou témou projektu.
Štúdium dostupnej literatúry.
Vymedzenie základných problémov a metód riešenia skúmaných problémov.
Návrh a realizácia úvodných experimentov so zameraním na tému projektu.
Vypracovanie písomnej správy o súčasnom stave poznatkov v oblasti súvisiacej s témou projektu.
Zhodnotene úvodných experimentov a výsledkov.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: projektová práca
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 12. 02. 2016.

Type of output: