Oct 20, 2019   10:34 a.m. Vendelín
Academic information system

Course syllabus 422T2_4I - Technické prostriedky automatizácie (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Technické prostriedky automatizácie
Kód predmetu: 422T2_4I
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s existujúcimi technickými prostriedkami zabezpečujúcimi riadenie technologických procesov v chemickom a potravinárskom priemysle pomocou základnej regulačnej techniky a počítačov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Snímače technologických veličín, prevod na unifikovaný signál, regulátory, pohony, A/Č a Č/A prevodníky. Číslicová technika, logické, pamäťové a sekvenčné obvody, posuvné a pamäťové registre, čítače impulzov, kódery a dekódery, pamäťové členy. Základné časti sústavy analógových vstupov číslicových počítačov, unifikačné a filtračné členy, multiplexory, zosilňovače, prevodníky. Zdroje chýb v nízkonapäťových sústavách analógových vstupov. Typy analógovo-číslicových prevodníkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JUHÁS, M. -- SÁSIK, J. Informačné a riadiace systémy. Bratislava : FX s.r.o., 2008. 166 s. ISBN 978-80-89313-06-8.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednášky a cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Type of output: