Dec 15, 2019   10:19 p.m. Ivica
Academic information system

Course syllabus 422T1_4I - Teória automatického riadenia I (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 422T1_4I
Názov predmetu: Teória automatického riadenia I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie predmetu je založené 30% na práci počas semestra, 30% z písomnej príkladovej skúšky a 40% z ústnej skúšky z teórie. Hodnotenie sa robí na základe štandardnej stupnice na FCHPT.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti zo základov teórie automatického riadenia, vie navrhnúť spätnoväzbové riadenie spojitých systémov v stavovej a vstupno-výstupnej oblasti. Ovláda Ljapunovovu teóriu stability. Dokáže pracovať s frekvenčnými charakteristikami procesov.
 
Stručná osnova predmetu:
Lineárne dynamické systémy
Stavové modely procesov
Ljapunovova stabilita
Prenosové modely procesov
Časové odozvy
Frekvenčná analýza
Stavový regulátor s pozorovačom
Štruktúra spätnej väzby
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 140

ABCDEFX
27,9 %22,9 %26,4 %13,6 %7,1 %2,1 %
Vyučujúci: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ayush Sharma (cvičiaci)
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 14. 12. 2015
Schválil: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Type of output: