Aug 4, 2020   3:25 p.m. Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Academic information system

Course syllabus 422T1_4I - Teória automatického riadenia I (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu: Teória automatického riadenia I
Kód predmetu:
422T1_4I
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ayush Sharma, PhD. (cvičiaci)
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti zo základov teórie automatického riadenia, vie navrhnúť spätnoväzbové riadenie spojitých systémov v stavovej a vstupno-výstupnej oblasti. Ovláda Ljapunovovu teóriu stability. Dokáže pracovať s frekvenčnými charakteristikami procesov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Lineárne dynamické systémy
Stavové modely procesov
Ljapunovova stabilita
Prenosové modely procesov
Časové odozvy
Frekvenčná analýza
Stavový regulátor s pozorovačom
Štruktúra spätnej väzby
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet sa realizuje formou 13 dvohodinových prednášok a trojhodinových laboratórnych cvičení.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Skúška
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Type of output: