Dec 15, 2019   1:26 p.m. Ivica
Academic information system

Course syllabus N422T0_4I - Teória automatického riadenia III (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422T0_4I
Názov predmetu: Teória automatického riadenia III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie predmetu je založené 30% na práci počas semestra, 30% z písomnej príkladovej skúšky a 40% z ústnej skúšky z teórie. Hodnotenie sa robí na základe štandardnej stupnice na FCHPT.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa pokročilé vedomosti z teórie automatického riadenia a riadenia procesov, vie pracovať s mnohorozmerovými systémami. Dokáže navrhnúť riadenie výmenníkov tepla, rektifikačných kolón, chemických reaktorov a ďalších procesov chemickej technológie
 
Stručná osnova predmetu:
Adaptívne riadenie (heuristické, samonastavujúce. MRAC)
Riadenie mnohorozmerových procesov (RGA analýza, autonómne riadenie, MPC)
riadenie technologických procesov (výmenníky tepla, rektifikačné kolňony, chemické reaktory, spaľovanie, čistiarne odpadových vôd)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.
SKOGESTAD, S. -- POSTLETHWAITE, I. Multivariable Feedback Control: Analysis and Design. Chichester : John Wiley & Sons, 2005. 574 s. ISBN 0-470-01168-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 32

ABCDEFX
50,0 %21,9 %15,6 %12,5 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. (cvičiaci)
 
Dátum poslednej zmeny: 14. 12. 2015
Schválil: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Type of output: