Jul 2, 2020   2:17 p.m. Berta
Academic information system

Course syllabus N422T0_4I - Teória automatického riadenia III (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu: Teória automatického riadenia III
Kód predmetu:
N422T0_4I
Ukončenie a kredity:
skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. (cvičiaci)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa pokročilé vedomosti z teórie automatického riadenia a riadenia procesov, vie pracovať s mnohorozmerovými systémami. Dokáže navrhnúť riadenie výmenníkov tepla, rektifikačných kolón, chemických reaktorov a ďalších procesov chemickej technológie
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Adaptívne riadenie (heuristické, samonastavujúce. MRAC)
Riadenie mnohorozmerových procesov (RGA analýza, autonómne riadenie, MPC)
riadenie technologických procesov (výmenníky tepla, rektifikačné kolňony, chemické reaktory, spaľovanie, čistiarne odpadových vôd)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.
SKOGESTAD, S. -- POSTLETHWAITE, I. Multivariable Feedback Control: Analysis and Design. Chichester : John Wiley & Sons, 2005. 574 s. ISBN 0-470-01168-8.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet sa realizuje formou 13 dvohodinových prednášok a trojhodinových laboratórnych cvičení.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Skúška
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Type of output: