Sep 16, 2019   2:22 p.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Course syllabus N400T0_4I - Tvorba vedeckých dokumentov (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Tvorba vedeckých dokumentov
Kód predmetu: N400T0_4I
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (cvičiaci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z prípravy vedeckých typov dokumentov a to jednak WYSIWYG ako aj transformačného typu. Dokáže spracovať bibliografické informácie, citovať literárne zdroje. Ovláda nástroj spracovania dokumentov LaTeX, dokáže dávkovo generovať z neho rozličné prezentačné a tlačové formáty výstupu. Tiež ovláda základy systémov štrukturovaného textu ako XML či DocBook.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky tvorby vedeckých dokumentov
2. Výhody a nevýhody WYSIWYG systémov
3. MS Word, Libre Office, Google Docs a ich použitie
4-10 LaTeX
4. Úvod
5. Matematické konštrukcie
6. Správa rozsiahlych dokumentov
7. Práca s bibliografickými údajmi
8. Obrázky, tabuľky
9. Grafy a diagramy
10. Formáty exportu
11-13 Ostatné dokumentačné systémy
11. XML formáty
12. DocBook - základy
13. DocBook - transformácie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOPKA, H. -- DALY, P W. Latex. Podrobný průvodce. Brno : Computer Press, 2004. 576 s. ISBN 80-722-6973-9.
MITTELBACH, F. -- GOOSSENS, M. The Latex Companion. Reading : Addison-Wesley, 1994. 527 s. ISBN 0-201-54199-8.
GOOSSENS, M. -- RAHTZ, S. -- SUTOR, R S. -- GURARI, E M. -- MOORE, R. The LATEX web companion: Integrating TEX, HTML, and XML. Reading : Addison-Wesley, 1999. 522 s. ISBN 0-201-43311-7.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet sa realizuje formou 13 dvohodinových cvičení.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Type of output: