Oct 18, 2019   7:37 a.m. Lukáš
Academic information system

Course syllabus N422U1_4B - Úvod do technológie XML (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Úvod do technológie XML
Kód predmetu: N422U1_4B
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Juraj Holaza, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s technológiou XML, ktorá slúži na opis štrukturovaných údajov v textovej podobe. Naučí sa overiť správnu štruktúru XML dokumentov pomocou validačného jazyka DTD, vyhľadávať v XML dokumentoch pomocou technológie XPATH a transformovať XML dokumenty pomocou jazyka XSLT.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do formátu XML, príklady použitia v praxi, štruktúra a zápis XML dokumentov, priemyselné štandardy odvodené od XML, validácia XML dokumentov pomocou DTD, vyhľadávanie pomocou XPATH, transformácia pomocou XSLT.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TIDWELL, D. XSLT: Mastering XML Transformations. USA: O'Reilly Media, 2001. 480 s. ISBN 978-0-596000-53-0.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky a laboratórne cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Obhajoba záverečného projektu
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Type of output: