Jul 14, 2020   6:05 p.m. Kamil
Academic information system

Course syllabus N422Z2_4B - Základy Matlabu (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Základy Matlabu
Kód predmetu:
N422Z2_4B
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. (cvičiaci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ján Drgoňa, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Juraj Holaza, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Martin Jelemenský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Juraj Števek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent vie používať MATLAB pre celý rad aplikácií, vrátane spracovania údajov a simulácie.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do MATLABu a Simulinku
Premenné, výrazy a operátory
Matice a vektory
Elementárne matematické funkcie
Grafika v MATLABe – 2D grafy
Grafika v MATLABe – 3D grafy
Polynómy
Vytváranie vlastných aplikácií I 
Vytváranie vlastných aplikácií II
Simulink I 
Simulink II
Simulink III
Simulink IV
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOZÁK, Š. -- KAJAN, S. MATLAB - Simulink I. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 125 s. ISBN 80-227-1213-2.
DUŠEK, F. Matlab a Simulink úvod do používání. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000. 146 s. ISBN 80-7194-273-1.
DUFFY, D. Advanced Engineering Mathematics with MATLAB. Chapman and Hall, 2003. 818 s. ISBN 1-58488-349-9.
GILAT, A. MATLAB: An Introduction with Applications. 111 River Street, Hoboken, NJ 07030-5774: John Wiley & Sons, Inc., 2011. 432 s. ISBN 978-1-11813-662-1.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet Základy Matlabu sa realizuje formou 13 dvojhodinových cvičení.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
samostatná práca
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Type of output: