Oct 21, 2019   5:54 a.m. Uršuľa
Academic information system

Course syllabus N422Z4_4B - Základy programovania v jazyku C (FCHPT - ZS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Základy programovania v jazyku C
Kód predmetu: N422Z4_4B
Ukončenie a kredity: skúška (2 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Marián Gall, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti s prácou s jazykom C, naučí sa používať cykly, podmienky, riadiace inštrukcie, získa poznatky o algoritmizácii a o práci s poliami, súbormi a funkciami.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Syntax a sémentika jazyka C, dátové typy, premenné a konštanty, riadiace inštrukcie jazyka C, statické jedno a viacrozmerové polia, práca so súbormi, operácie s maticami.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: Laboratórne cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Vypracovanie záverečného projektu
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 12. 2015.

Type of output: