Oct 18, 2019   1:26 a.m. Lukáš
Academic information system

Course syllabus N422I2_4I - Informatika, digitalizácia a dokumentácia objektov dedičstva (FCHPT - LS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Informatika, digitalizácia a dokumentácia objektov dedičstva
Kód predmetu: N422I2_4I
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na výučbu spracovania údajov, ktoré sú v priemyselných informačných systémoch uložené vo formáte XML (extensible markup language). Študent sa naučí verifikovať štruktúru XML dokumentov, validovať ich obsah pomocou DTD a XML Schema, vyhľadávať v nich pomocou XPATH a transformovať XML dáta pomocou XSLT.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je rozdelený do štyroch častí. V prvej sa študent oboznámi so správnym zápisom XML dokumentov, ich stromovej organizácii a priemyselných štandardoch odvodených od XML. Druhá časť sa zaoberá validáciou obsahu XML dokumentov pomocou DTD a XML Schema. Tretia časť je venovaná vyhľadávaniu v XML pomocou XPATH. V záverečnej časti sa študent naučí používať technológiu XSLT, ktorá slúži na transformáciu dokumentov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TIDWELL, D. XSLT: Mastering XML Transformations. USA: O'Reilly Media, 2001. 480 s. ISBN 978-0-596000-53-0.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet sa realizuje formou 13 hodinových prednášok a dvojhodinových laboratórnych cvičení.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Ústna skúška formou obhajoby záverečného projektu.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 12. 2015.

Type of output: