Oct 14, 2019   2:55 p.m. Boris
Academic information system

Course syllabus 422I2_4I - Informatizácia a priemyselné informačné systémy I (FCHPT - LS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Informatizácia a priemyselné informačné systémy I
Kód predmetu: 422I2_4I
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Richard Valo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získať praktické skúsenosti s programovaním a tvorbou grafických užívateľských rozhraní pre typické priemyselné riadiace systémy.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je rozdelený na dve časti. Prvá sa venuje priemyselnému riadiacemu systému FOXBORO, pričom sú podrobne rozoberané špecifiká tejto platformy z pohľadu implementácia riadiacich algoritmov a tvorby grafického užívateľského rozhrania. Druhá časť je zameraná na riadiaci systém SIMATIC. Do tejto časti patrí rekapitulácia rebríkovej logiky, implementácia logického a PID riadenia, ako i tvorba grafických rozhraní pre dotykové panely.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GRIMBLE, M J. Industrial Control Systems Design. Chichester : John Wiley & Sons, 2001. 621 s. ISBN 0-47149225-6.
ONDROVIČOVÁ, M. -- BAKOŠOVÁ, M. -- KARŠAIOVÁ, M. Control System Foxboro. In 15th international conference on Process control '05: Štrbské pleso, Slovenská republika, 7.-10.6.2005. Bratislava : FCHPT STU v Bratislave, 2005, ISBN 80-227-2235-9.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet sa realizuje formou prednášok a laboratórnych cvičení, na ktorých študenti pracujú s reálnymi riadiacimi systémami.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Predmet je ukončený praktickou skúškou, na ktorej študent rieši konkrétny projekt.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 12. 2015.

Type of output: