Oct 24, 2019   7:47 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Course syllabus N422I0_4I - Inteligentné riadenie (FCHPT - LS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Inteligentné riadenie
Kód predmetu: N422I0_4I
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Dr.h.c. prof. Ing. Alajos Mészáros, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent vie aplikovať metódy umelej inteligencie (metódy rozpoznávania, riešenie úloh, expertné systémy, fuzzy logika, fuzzy modelovanie a riadenie, umelé neurónové siete, evolučné algoritmy) pri riešení úloh z oblasti identifikácie, modelovania a riadenia technologických procesov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do problematiky umelej inteligencie
Metódy rozpoznávania (príznakové a štrukturálne)
Riešenie úloh
Expertné systémy (diagnostické i plánovacie)
Fuzzy logika, fuzzy identifikácia, modelovanie a riadenie
Neurónové siete v identifikácii a riadení
Neuro - fuzzy riadenie
Evolučné algoritmy v inteligentnom riadení
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NÁVRAT, P. Umelá inteligencia. Bratislava: STU, 2002.
NÁVRAT, P. -- BIELIKOVÁ, M. -- BEŇUŠKOVÁ, Ľ. -- KAPUSTÍK, I. -- UNGER, M. Umelá inteligencia. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 393 s. ISBN 978-80-227-2629-0.
WARWICK, K. Neural networks for control and systems. London : Peter Peregrinus, 1992. 260 s. ISBN 0-86341-279-3.
TSOUKALAS, L H. -- UHRING, R E. Fuzzy and neural approaches in engineering. New York : John Wiley & Sons, 1997. 587 s. ISBN 0-471-16003-2.
ZHANG, H. -- LIU, D. Fuzzy Modeling and Fuzzy Control. Boston : Birkhäuser, 2006. 416 s. ISBN 978-0-8176-4491-8.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednáška, cvičenie
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 12. 2015.

Type of output: