Oct 18, 2019   1:57 p.m. Lukáš
Academic information system

Course syllabus N422I0_4B - Internetové a informačné systémy (FCHPT - LS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Internetové a informačné systémy
Kód predmetu: N422I0_4B
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. (cvičiaci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Kalúz, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti z tvorby informačných systémov. Vie vytvoriť jednoduché statické webové stránky, ako a kde ich umiestniť, aby boli prístupné užívateľom Internetu. Ovláda základy jazykov HTML, XHTML a CSS. Vie používať internetové služby. Má vedomosti o redakčných systémoch.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Informačné systémy – úvod
Analýza a návrh informačného systému
Statické webové stránky I – jazyk HTML
Statické webové stránky II – jazyk XHTML
Formátovanie webových stránok I – jazyk CSS
Formátovanie webových stránok II – jazyk CSS
Redakčné systémy (CMS, LMS, ...)
Webhosting a jeho služby
Internetové služby
Cloud computing
Elektronický obchod
Bezpečnosť na Internete
Virtuálne a vzdialené laboratória
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet Internetové a informačné systémy sa realizuje formou 13 dvojhodinových cvičení.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: samostatná práca
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 12. 2015.

Type of output: