1. 6. 2020  18:41 Žaneta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N422P2_4I - Prediktívne riadenie (FCHPT - LS 2015/2016)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N422P2_4I
Názov predmetu:
Prediktívne riadenie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie predmetu je založené 50% na práci počas semestra, 50% z obhajoby záverečného projektu. Hodnotenie sa robí na základe štandardnej stupnice na FCHPT.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti sa na predmete oboznámia s technikami prediktívneho riadenia s modelom, naučia sa formulovať tieto problémy ako úlohy konvexnej optimalizácie, vedia správne zvoliť tvar účelovej funkcie a ohraničení, naučia sa úlohy prediktívneho riadenia riešiť numericky a implementovať ich v uzavretej slučke.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je rozdelený do troch hlavných celkov. Prvá je venovaná úvodu do prediktívneho riadenia, predovšetkým jeho analógii k problémom optimálnheo riadenia. Druhá časť opisuje matematické fundamenty formulovania úloh prediktívneho riadenia ako konvexných optimalizačných problémov. Posledná časť obšírne referuje o rôznych formuláciach prediktívneho riadenia, ako je riadenie do nenulovej referencie, výstupnú reguláciu a odstránenie trvalej regulačnej odchýlky.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MACIEJOWSKI, J M. Predictive Control with Constraints. Harlow : Prentice Hall, 2002. 331 s. ISBN 0-201-39823-0.
RAWLINGS, J B. -- MAYNE, D Q. Model Predictive Control: Theory and design. Madison : Nob Hill Publishing, 2009. 533 s. ISBN 978-0-975-93770-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

AB
C
DE
FX
50,0 %
0 %
40,0 %5,0 %5,0 %
0 %
Vyučujúci: Ing. Deepak Ingole, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Klaučo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 12. 2015
Schválil:
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 12. 2015.

Typ výstupu: