Jul 6, 2020   11:36 a.m. Patrik, Patrícia
Academic information system

Course syllabus N422P2_4I - Prediktívne riadenie (FCHPT - LS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu:
Prediktívne riadenie
Kód predmetu:
N422P2_4I
Ukončenie a kredity:
skúška (3 kredity)
 
Vyučujúci:
Ing. Deepak Ingole, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Klaučo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti sa na predmete oboznámia s technikami prediktívneho riadenia s modelom, naučia sa formulovať tieto problémy ako úlohy konvexnej optimalizácie, vedia správne zvoliť tvar účelovej funkcie a ohraničení, naučia sa úlohy prediktívneho riadenia riešiť numericky a implementovať ich v uzavretej slučke.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je rozdelený do troch hlavných celkov. Prvá je venovaná úvodu do prediktívneho riadenia, predovšetkým jeho analógii k problémom optimálnheo riadenia. Druhá časť opisuje matematické fundamenty formulovania úloh prediktívneho riadenia ako konvexných optimalizačných problémov. Posledná časť obšírne referuje o rôznych formuláciach prediktívneho riadenia, ako je riadenie do nenulovej referencie, výstupnú reguláciu a odstránenie trvalej regulačnej odchýlky.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MACIEJOWSKI, J M. Predictive Control with Constraints. Harlow : Prentice Hall, 2002. 331 s. ISBN 0-201-39823-0.
RAWLINGS, J B. -- MAYNE, D Q. Model Predictive Control: Theory and design. Madison : Nob Hill Publishing, 2009. 533 s. ISBN 978-0-975-93770-9.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Hodnotenie predmetu je založené 50% na práci počas semestra, 50% z obhajoby záverečného projektu. Hodnotenie sa robí na základe štandardnej stupnice na FCHPT.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 12. 2015.

Type of output: