Jul 9, 2020   0:24 a.m. Lujza
Academic information system

Course syllabus N422P0_4B - Programovanie I (FCHPT - LS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Programovanie I
Kód predmetu:
N422P0_4B
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Ján Drgoňa, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Marián Gall, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti s prácou s jazykom Python, naučí sa používať cykly, podmienky, riadiace inštrukcie, získa poznatky o algoritmizácii a o práci s poliami, súbormi a funkciami.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Syntax a sémentika jazyka Python, dátové typy, premenné a konštanty, riadiace inštrukcie jazyka Python, statické jedno a viacrozmerové polia, práca so súbormi, operácie s maticami.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Prednášky a laboratórne cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Predmet je ukončený praktickou skúškou, na ktorej študent rieši konkrétny projekt.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 12. 2015.

Type of output: