Oct 16, 2019   8:46 a.m. Vladimíra
Academic information system

Course syllabus N422P0_4B - Programovanie I (FCHPT - LS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422P0_4B
Názov predmetu: Programovanie I
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
1.Charakteristika jazyka Python, spôsob spracovania programu a základné pojmy jazyka Python (dotácia 6/6)
 
a.Syntax a sémantika jazyka Python
b.Zdrojový kód, hlavičkový súbor, štábna kultúra programu
c.Dátové typy, konštanty a premenné, operátory, vstup a výstup programu

2.Riadiace štruktúry jazyka Python a práca s podmienkami a cyklami (dotácia 6/6)
 
a.Vetvenie programu a podmienky
b.Cykly a práca s nimi
c.Použitie a význam iných riadiacich štruktúr

3.Základy práce s poľom, so súborom a s funkciami (dotácia 6/6)
 
a.Statické jedno a viacrozmerné polia, ich definovanie a možnosti inicializácie
b.Formátovaný vstup a výstup pri práci so súborom
c.Definícia a deklarácia funkcií, rekurzívne funkcie

4.Algoritmy pre prácu vo viacrozmerných poliach (dotácia 6/6)
 
a.Operácie s maticami
b.Násobenie matíc
c.Transponovanie matíc


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 12. 2015.

Type of output: