Oct 20, 2019   10:33 a.m. Vendelín
Academic information system

Course syllabus N422R0_4I - Robustné riadenie (FCHPT - LS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Robustné riadenie
Kód predmetu: N422R0_4I
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Juraj Oravec, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná základné typy neurčitostí. Vie analyzovať robustnú stabilitu systémov so štruktúrovanými neurčitosťami. Vie navrhnúť regulátor pre systémy s intervalovými parametrickými neurčitosťami. Študent vie využiť lineárne maticové neurčitosti pri analýze robustnej stability a pri návrhu robustného regulátora pre systémy s polytopickou neurčitosťou. Študent pozná neštruktúrované neurčitosti, vie analyzovať robustnú stabilitu systémov s neštruktúrovanou neurčitosťou a vie navrhnúť robustný regulátor pre takého systémy.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do robustného riadenia
Systémy s jedným neurčitým parametrom
Systémy s intervalovými neurčitosťami
Návrh robustného regulátora pre systémy s intervalovými neurčitosťami
Systémy s lineárnymi afinnými neurčitosťami
Stabilita polytopických systémov
Multilineárne neurčitosti
Zovšeobecnená Charitonovova veta
LMI v robustnom riadení
Robustná metóda umietnenia pólov
Neštruktúrované neurčitosti -- úvod
Neštruktúrované neurčitosti - analýza a syntéza
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VESELÝ, V. -- HARSÁNYI, L. Robustné riadenie dynamických systémov. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 126 s. ISBN 978-80-227-2801-0.
ZHOU, K. -- DOYLE, J C. Essentials of robust control. Upper Saddle River : Prentice Hall, 1998. 411 s. ISBN 0-13-525833-2.
BARMISH, B. New Tools for Robustness of Linear Systems. New York : Macmillan Publishing Company, 1994. 394 s. ISBN 0-02-306055-7.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednáška, cvičenie
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 12. 2015.

Type of output: