Sep 16, 2019   2:17 p.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Course syllabus N422T0_4B - Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov (FCHPT - LS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov
Kód predmetu: N422T0_4B
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Juraj Števek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti zo základov tvorby a používania databáz v prostredí Microsoft Access. Vie navrhnúť a vytvoriť základné databázové objekty, spracovať údaje s využitím pokročilých nástrojov Accessu, vytvárať užívateľsky orientované formuláre pre vkladanie a výstupy údajov, vyhľadávať a riadiť údaje pomocou filtrov a dotazov, ako aj vytvárať jednoduché tlačové zostavy. Ovláda základné príkazy jazyka SQL pre tvorbu dotazov. Má vedomosti o princípoch normalizácie databáz. Študent má vedomosti zo spracovania numerických, textových a iných údajov vo forme tabuliek v prostredí Microsoft Excel. Vie navrhnúť a použiť kontingenčné tabuľky a grafy na analýzu a prezentovanie údajov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do tvorby a použitia relačných databáz
Databázový systém MS Access a MySQL
Návrh databázy
Normalizácia databázy (1NF, 2NF, 3NF, ...)
Tabuľky - tvorba tabuliek (polia, dátové typy, indexy, vlastnosti polí, plnenie tabuliek údajmi)
Formuláre a ich prvky
Dotazy
Základy jazyka SQL
Zostavy
Praktická ukážka tvorby jednoduchej databázy
Spracovanie údajov v tabuľkovom editore (MS Excel)
Funkcie pre spracovanie údajov
Kontingenčné tabuľky a grafy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOFLER, M. Mistrovství v MySQL 5. Brno : Computer Press, 2007. 805 s. ISBN 978-80-251-1502-2.
MASLAKOWSKI, M. Naučte se MySQL za 21 dní. Praha : Computer Press, 2001. 478 s. ISBN 80-7226-448-6.
LIENGME, B V. A guide to microsoft Excel for scientists and engineers. London : Arnold, 1997. 207 s. ISBN 0-340-69265-0.
LEVIE, R D. Advanced Excel for Scientific Data Analysis. Oxford : Oxford University Press, 2004. 615 s. ISBN 0-19-515275-1.
STINSON, C. -- DODGE, M. Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007. Brno : Computer Press, 2008. 936 s. ISBN 978-80-251-1980-8.
ŠEDOVÁ, H. Access 2007 nejen pro školy. ČR: Computer Media, 2010. 192 s. ISBN 978-80-7402-038-4.
CHURCHER, C. Beginning Database Design: From Novice to Professional. New York: Apress, 2012. 252 s. ISBN 978-1-4302-4209-3.
MACDONALD, M. Access 2007: The Missing Manual. 1005 Gravenstein Higway North, Sebastopol, CA 95472: O'Reilly Media, 2006. 752 s. ISBN 978-0-596-52760-0.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet sa realizuje formou 13 dvojhodinových cvičení.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: samostatná práca
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 12. 2015.

Type of output: