Sep 16, 2019   2:40 p.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Course syllabus 422T3_4I - Teória automatického riadenia II (FCHPT - LS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Teória automatického riadenia II
Kód predmetu: 422T3_4I
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Daniela Pakšiová (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa pokročilé vedomosti z teórie automatického riadenia, vie navrhnúť spätnoväzbové riadenie diskrétnych systémov v stavovej a vstupno-výstupnej oblasti. Ovláda optimálne riadenie (variačný počet, PMP, dynamické programovanie), vie navrhnúť optimálny regulátor a Kalmanov filter.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Z-transformácia
Diskrétne modely procesov
Stavové modely diskrétnych procesov
Stabilita diskrétnych systémov
Priame číslicové riadenie
DB riadenie
Variačný počet
Pontrjaginov princíp minima
Dynamické programovanie
Optimálna spätná väzba, LQ riadenie
Kalmanov filter
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet sa realizuje formou 13 dvohodinových prednášok a trojhodinových laboratórnych cvičení.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 12. 2015.

Type of output: