Oct 27, 2020   10:55 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Course syllabus N422V0_4B - Vzdialené riadenie vnorených systémov (FCHPT - LS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N422V0_4B
Názov predmetu:
Vzdialené riadenie vnorených systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (výberový), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie úspešnosti študentov pozostáva z dvoch kategórií: 10 priebežných testov (spolu max. 50b); a hodnotenia záverečného projektu (max. 50b). Výsledná známka je určená podľa nasledovných kritérií: A 92–100 bodov, B 83–91 bodov, C 74–82 bodov, D 65–73 bodov, E 56–64 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
V rámci predmetu študent nadobudne komplexné znalosti z oblasti vzdialeného riadenia fyzikálnych systémov prostredníctvom mikroovládačov a štandardizovaných počítačových technológií. Naučí sa prakticky aplikovať vedomosti z teórie riadenia na vybraných systémoch. Študent sa naučí pracovať s meracími a akčnými členmi, programovať riadiacu logiku na najnižšej úrovni, realizovať zber procesných dát a ich analýzu. Študent ďalej nadobudne znalosti z oblasti prepájania vnorených systémov prostredníctvom komunikačných technológií a ich vzdialeného riedenia. Naučí sa riadené systémy pripájať do počítačovej siete a ovládať ich na diaľku napr. cez Internet. V rámci predmetu bude študent realizovať samostatný projekt pre vybraný systém a požiadavky na vzdialené riadenie.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Vnorené systémy: Opakovanie
a. všeobecný úvod, charakterizácia, využitie v praxi
b. snímače a akčné členy
c. mikroovládače

2. Programovacie prostriedky mikroovládačov: Opakovanie

3. Úvod do Webových komunikačných technológií
a. HTTP a štruktúry prenášaných dát (XML, SOAP, JSON)
b. softvér pre emuláciu Webových služieb
c. najčastejšie používané komunikačné scenáre

4. Spôsoby komunikácie s riadiacim systémom
a. zber dát z riadiaceho systému
b. posielanie dát do riadiaceho systému a ich spracovanie

5. Sieťová komunikácia
a. pripojenie drôtového sieťového modulu k mikroovládaču
b. programovanie sieťovej komunikácie

6. Sieťová bezdrôtová komunikácia
a. pripojenie bezdrôtového sieťového modulu k mikroovládaču
b. programovanie sieťovej komunikácie

7. Pripojenie riadiaceho systému k Internetu

8. Vzdialené ovládanie vnorených systémov cez Webové rozhranie
a. vytvorenie jednoduchej Webovej aplikácie pre komunikáciu s mikroovládačom
b. vizualizácia procesných dát
c. ovládanie procesu cez Internet

9­.-12. Realizácia záverečného projektu

13. Prezentácia záverečného projektu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TREVENNOR, A. Practical AVR Microcontrollers. Springer Science + Business Media New York: Apress, 2012. 416 s. ISBN 978-1-4302-4446-2.
MATOUŠEK, D. Práce s mikrokontroléry ATMEL AVR AT90S: 3. díl. Praha : BEN - technická literatura, 2006. 374 s. ISBN 80-7300-209-4.
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.
RESIG, J. JavaScript a Ajax: Moderní programování webových aplikací. Praha : Computer Press, 2007. 360 s. ISBN 978-80-251-1824-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Odporúčam až po absolvovaní predmetu Základy riadenia vnorených systémov.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

A
B
CD
E
FX
100,0 %0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Martin Kalúz, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Richard Valo, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 12. 2015
Schválil:
Ing. Richard Valo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 12. 2015.

Type of output: