8. 8. 2020  1:51 Oskar
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N422V0_4B - Vzdialené riadenie vnorených systémov (FCHPT - LS 2015/2016)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu:
Vzdialené riadenie vnorených systémov
Kód predmetu:
N422V0_4B
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci:
Ing. Martin Kalúz, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Richard Valo, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Výsledky vzdelávania:
V rámci predmetu študent nadobudne komplexné znalosti z oblasti vzdialeného riadenia fyzikálnych systémov prostredníctvom mikroovládačov a štandardizovaných počítačových technológií. Naučí sa prakticky aplikovať vedomosti z teórie riadenia na vybraných systémoch. Študent sa naučí pracovať s meracími a akčnými členmi, programovať riadiacu logiku na najnižšej úrovni, realizovať zber procesných dát a ich analýzu. Študent ďalej nadobudne znalosti z oblasti prepájania vnorených systémov prostredníctvom komunikačných technológií a ich vzdialeného riedenia. Naučí sa riadené systémy pripájať do počítačovej siete a ovládať ich na diaľku napr. cez Internet. V rámci predmetu bude študent realizovať samostatný projekt pre vybraný systém a požiadavky na vzdialené riadenie.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Vnorené systémy: Opakovanie
a. všeobecný úvod, charakterizácia, využitie v praxi
b. snímače a akčné členy
c. mikroovládače

2. Programovacie prostriedky mikroovládačov: Opakovanie

3. Úvod do Webových komunikačných technológií
a. HTTP a štruktúry prenášaných dát (XML, SOAP, JSON)
b. softvér pre emuláciu Webových služieb
c. najčastejšie používané komunikačné scenáre

4. Spôsoby komunikácie s riadiacim systémom
a. zber dát z riadiaceho systému
b. posielanie dát do riadiaceho systému a ich spracovanie

5. Sieťová komunikácia
a. pripojenie drôtového sieťového modulu k mikroovládaču
b. programovanie sieťovej komunikácie

6. Sieťová bezdrôtová komunikácia
a. pripojenie bezdrôtového sieťového modulu k mikroovládaču
b. programovanie sieťovej komunikácie

7. Pripojenie riadiaceho systému k Internetu

8. Vzdialené ovládanie vnorených systémov cez Webové rozhranie
a. vytvorenie jednoduchej Webovej aplikácie pre komunikáciu s mikroovládačom
b. vizualizácia procesných dát
c. ovládanie procesu cez Internet

9­.-12. Realizácia záverečného projektu

13. Prezentácia záverečného projektu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TREVENNOR, A. Practical AVR Microcontrollers. Springer Science + Business Media New York: Apress, 2012. 416 s. ISBN 978-1-4302-4446-2.
MATOUŠEK, D. Práce s mikrokontroléry ATMEL AVR AT90S: 3. díl. Praha : BEN - technická literatura, 2006. 374 s. ISBN 80-7300-209-4.
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.
RESIG, J. JavaScript a Ajax: Moderní programování webových aplikací. Praha : Computer Press, 2007. 360 s. ISBN 978-80-251-1824-5.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet sa realizuje formou 13 dvojhodinových cvičení v laboratóriu.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Testy, individuálne zadania, záverečný projekt.
Klasifikovaný zápočet
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 12. 2015.

Typ výstupu: