Oct 17, 2019   3:47 p.m. Hedviga
Academic information system

Course syllabus N422Z3_4B - Základy elektrotechniky (FCHPT - LS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Základy elektrotechniky
Kód predmetu: N422Z3_4B
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Richard Valo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedmosti o elekrických obvodoch a ich jednotlivých prvkoch. Vie použiť rôzne metódy na analýzu elektricých obvodov a v praxi overiť ich funkčnosť. Študent získa prehľad v spôsoboch prenosu informácie (signálu) pomocu elektrikých obvodov a ich spracovní, resp. úprave a vie tieto vedomosti uplatniť pri prepájaní senzorov a riadiacich systémov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Elektrické obvody - napätie, prúd
Elektrické obvody - pasívne prvky
Elektrické obvody - aktívne prvky
Analýza elektrických obvodov
Meranie elektrických obvodov
Prenos signálu - informácie
Spracovanie signálov
Úprava signálu
Meranie elektrických signálov - priebehov
Senzory neelektrických veličín
Prepájanie senzozrov a riadiacich prvkov
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet Základy elektrotechniky sa realizuje formou 13 dvojhodinových cvičení.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: samostatná práca s klasifikovaným zápočtom
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 12. 2015.

Type of output: