8. 12. 2019  1:29 Marína
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N422Z5_4B - Základy riadenia vnorených systémov (FCHPT - LS 2015/2016)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Základy riadenia vnorených systémov
Kód predmetu: N422Z5_4B
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Martin Kalúz, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Richard Valo, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
V rámci predmetu študent nadobudne základné znalosti z oblasti riadenia fyzikálnych systémov prostredníctvom mikroovládačov a štandardizovaných počítačových technológií. Naučí sa prakticky aplikovať vedomosti z teórie riadenia na vybraných systémoch. Študent sa naučí pracovať s meracími a akčnými členmi, programovať riadiacu logiku na najnižšej úrovni, realizovať zber procesných dát a ich analýzu. V rámci predmetu bude študent realizovať samostatný projekt pre vybraný systém.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Vnorené systémy
a. všeobecný úvod
b. charakterizácia
c. využitie v praxi

2. Interakcia vnoreného systému s vonkajším svetom
a. úvod do snímačov (typy a ich využitie)
b. úvod do akčných členov (typy a ich využitie)

3. Mikroovládače
a. všeobecný úvod
b. typy a oblasti ich využitia
c. princíp fungovania
d. výhody a obmedzenia

4. Mikroovládače
a. spôsoby komunikácie s mikroovládačmi
b. jazykové prostriedky
c. oboznámenie sa s programovacím prostredím

5. Úvod do programovacieho jazyka

6. Metódy programovania mikroovládačov

7. Implementácia riadiacej logiky
a. úvod do riadiacich algoritmov
b. logické ovládače
c. digitálna implementácia PSD regulátora
d. digitálna implementácia stavového regulátora a prenosovej funkcie

8. Praktické aplikácie: snímanie vzdialenosti pevného objektu ultrazvukom

9. Praktické aplikácie: realizácia uzavretých riadiacich slučiek

10.­12. Realizácia záverečného projektu

13. Prezentácia záverečného projektu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TREVENNOR, A. Practical AVR Microcontrollers. Springer Science + Business Media New York: Apress, 2012. 416 s. ISBN 978-1-4302-4446-2.
MATOUŠEK, D. Práce s mikrokontroléry Atmel AVR. ČR: BEN, 2006. 376 s. ISBN 80-730-0209-4.
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet sa realizuje formou 13 dvojhodinových cvičení v laboratóriu.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Testy, individuálne zadania, záverečný projekt.
Klasifikovaný zápočet.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 12. 2015.

Typ výstupu: