Jan 25, 2020   11:32 a.m. Gejza
Academic information system

Course syllabus B1-G - Geodézia (SvF - ZS 2016/2017)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-G
Názov predmetu: Geodézia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - bakalársky (povinný), 1. semester
pozemné stavby a architektúra - bakalársky (povinný), 1. semester
stavby na tvorbu a ochranu prostredia - bakalársky (povinný), 1. semester
technológie a manažérstvo stavieb - bakalársky (povinný), 1. semester
vodné stavby a vodné hospodárstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežný test
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o teoretických základoch geodetických prác pre oblasť stavebníctva. Zoznámi sa so základnými technologickými, meracími, výpočtovými a zobrazovacími postupmi, ktoré nachádzajú uplatnenie pri projektovaní, výstavbe, prevádzke, údržbe a rekonštrukcii stavebných objektov. Po úspešnom absolvovaní predmetu študent zvládne základné meracie, výpočtové a vytyčovacie práce v rovinnej geodézii a bude schopný v jednotlivých fázach výstavby spolupracovať s autorizovaným geodetom a kartografom v zmysle platných technických a legislatívnych predpisov.
 
Stručná osnova predmetu:
•Základné úlohy geodézie a kartografie, úlohy geodézie v pozemnom staviteľstve.
•Prístroje, pomôcky a metódy na meranie uhlov a smerov, dĺžok, prevýšení a výšok.
•Progresívne meracie systémy a technológie.
•Geodetické základy pre polohové a výškové meranie.
•Určovanie geodetických bodov v súradniciach.
•Meranie a zobrazovanie zemského povrchu, účelové mapy.
•Určovanie plošných obsahov a objemov.
•Základné úlohy polohového a výškového vytyčovania.
•KN – obsah a využitie pre potreby stavebníctva, geometrický plán, mapy veľkých mierok.
•Technické a právne predpisy pre oblasť geodetických prác vo výstavbe.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STANĚK, V. -- HOSTINOVÁ, G. -- KOPÁČIK, A. Geodézia v stavebníctve. Bratislava : Jaga group, 2007. 110 s. ISBN 978-80-8076-048-9.
STANĚK, V. -- HOSTINOVÁ, G. -- KYRINOVIČ, P. -- KORBAŠOVÁ, M. Geodézia v stavebníctve: Praktikum. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 90 s. ISBN 80-227-2268-5.
STANĚK, V. -- HOSTINOVÁ, G. -- KYRINOVIČ, P. Geodézia v stavebníctve: Výučba v teréne. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 82 s. ISBN 80-227-2232-4.
STANĚK, V. -- HOSTINOVÁ, G. Geodézia v stavebníctve. Bratislava : Jaga, 1999. 107 s. ISBN 80-88905-18-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3249

ABCDEFX
6,9 %14,6 %25,1 %25,0 %23,8 %4,6 %
Vyučujúci: doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Veronika Hašková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ján Ježko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Imrich Lipták, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Marián Marčiš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 6. 2017
Schválil: Ing. Ján Ježko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 09. 06. 2017.

Type of output: