Jan 28, 2020   7:14 a.m. Alfonz
Academic information system

Course syllabus I1-PU - Pozemkové úpravy (SvF - ZS 2016/2017)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-PU
Názov predmetu: Pozemkové úpravy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania.
Získanie minimálne 56% vedomostí na skúške.
20% výsledného hodnotenia predstavuje známka z cvičení,
80% výsledného hodnotenia predstavuje známka zo skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Základné znalosti o pozemkových úpravách. Spôsoby projektovania pozemkových úprav a vyhotovovania jednotlivých častí projektu pozemkových úprav v zmysle metodiky tvorby pozemkových úprav. Základné znalosti o projektovaní verejných a spoločných zariadení a opatrení v rámci projektu pozemkových úprav.
 
Stručná osnova predmetu:
• Vývoj pozemkových úprav na Slovensku.
• Vzťah pozemkových úprav k iným odborom.
• Zákony, vyhlášky, normy a metodiky týkajúce sa PÚ.
• Jednotlivé druhy projektov pozemkových úprav.
• Register pôvodného stavu.
• Funkčné usporiadanie územia.
• Zásady pre umiestňovanie nových pozemkov.
• Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho.
• Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VANEK, J. -- MUCHOVÁ, Z. Metodické štandardy projektovania pozemkových úprav. Nitra: Ministerstvo pôdohospodárstva a Slovenká poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 500 s.
GEISSE, E. Metodické pokyny pre projektovanie pozemkových úprav. Bratislava: MP SR a KMPÚ SvF STU, 1994.
GEISSE, E. Pozemkové úpravy. Bratislava: ES STU, 1995.
GEISSE, E. -- ŠVEHLA, F. -- RYBÁRSKY, I. Pozemkové úpravy. Bratislava: ALFA, 1991.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 11

ABCDEFX
72,7 %18,2 %9,1 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Robert Geisse, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 24. 2. 2016
Schválil: Ing. Robert Geisse, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 24. 02. 2016.

Type of output: