Jan 28, 2020   9:33 p.m. Alfonz
Academic information system

Course syllabus B1-OPX_G - Odborná prax (SvF - LS 2016/2017)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-OPX_G
Názov predmetu: Odborná prax
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
odborná prax/exkurzia120 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: geodézia a kartografia - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na činnosti prijímajúcej organizácie, spracovaný a potvrdený pracovný denník od zamestnávateľa.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovanie radu činností, s ktorými sa študent stretne pri svojom každodennom pôsobení v praxi. Vytvorenie, resp. upevnenie návykov u študenta nevyhnutných na úspešné zvládnutie individuálnej aj teamovej práce. Prehĺbenie znalostí študenta z oblasti špeciálnych odborných predmetov študijného programu. Študent si osvojí praktické riešenie čiastkových problémov a úloh. Pracuje pod osobným dohľadom a vedením zamestnávateľa. Zúčastňuje sa na riadení a organizácii práce vo firme, asistuje pri príprave väčších projektov.
 
Stručná osnova predmetu:
•Vymedzenie rozsahu pôsobnosti študenta v organizácii (jeho postavenie, konzultant).
•Vymedzenie množiny úloh, podielu študenta na ich príprave a riešení.
•Konfrontácia získaných informácií s úrovňou poznania v organizácii. Kontinuálne vedenie diskusie o chode organizácie, o kontrole činností jednotlivých zložiek, kontrole kvality, používanej metodiky, technológií apod.
•Vedenie pracovného denníka študenta, kontrola obsahu denníka zamestnávateľom.
•Hodnotenie pôsobnosti študenta v organizácii, plnenie úloh, osobný prístup, profesijná erudovanosť.
•Záverečné hodnotenie zamestnávateľom a konzultantom.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Odborná literatúra podľa zamerania a požiadaviek prijímajúceho pracoviska odbornej praxe

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 172

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 24. 2. 2016
Schválil: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 24. 02. 2016.

Type of output: