Feb 24, 2020   12:29 p.m. Matej
Academic information system

Course syllabus B1-OPX_G - Odborná prax (SvF - LS 2016/2017)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-OPX_G
Názov predmetu: Odborná prax
Ukončenie a kredity: zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
•Vymedzenie rozsahu pôsobnosti študenta v organizácii (jeho postavenie, konzultant).
•Vymedzenie množiny úloh, podielu študenta na ich príprave a riešení.
•Konfrontácia získaných informácií s úrovňou poznania v organizácii. Kontinuálne vedenie diskusie o chode organizácie, o kontrole činností jednotlivých zložiek, kontrole kvality, používanej metodiky, technológií apod.
•Vedenie pracovného denníka študenta, kontrola obsahu denníka zamestnávateľom.
•Hodnotenie pôsobnosti študenta v organizácii, plnenie úloh, osobný prístup, profesijná erudovanosť.
•Záverečné hodnotenie zamestnávateľom a konzultantom.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 24. 02. 2016.

Type of output: