Sep 22, 2019   8:55 p.m. Móric
Academic information system

Course syllabus 42202_4B - Laboratórne cvičenie z riadenia procesov (FCHPT - LS 2015/2016)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z riadenia procesov
Kód predmetu: 42202_4B
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (cvičiaci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Jelemenský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Kalúz, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Klaučo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Juraj Oravec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ayush Sharma (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Juraj Števek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti zo základov modelovania a riadenia procesov chemickej a potravinárskej technológie. Vie tvoriť jednoduché statické a dynamické modely zásobníkov kvapalín, výmenníkov tepla a chemických reaktorov. Vie vytvoriť vstupno-výstupné modely procesov v tvare prenosových funkcií a spoznávať dynamické vlastnosti riadených procesov pomocou prenosových funkcií. Ovláda postup získania modelu riadeného procesu v tvare prenosu experimentálno-štatistickou metódou. Pozná princípy činnosti dvojpolohových regulátorov a PID regulátorov. Vie navrhnúť štruktúru a ladiť parametre PID regulátorov. Vie používať simulačné prostredie MATLAB- Simulink.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Laplaceova transformácia
Prenos a určenie prenosov zložitých systémov
Prechodová charakteristika
Póly a nuly
Modelovanie zásobnikov
Modelovanie výmenníkov
Uzavretý regulačný obvod
Stabilita
Úloha sledovania a úloha regulácie
Analytické metódy syntézy regulátorov
Experimentálne metódy syntézy regulátorov
Riadenie zásobníkov kvapaliny
Riadenie výmenníkov tepla
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BAKOŠOVÁ, M. --FIKAR, M. Riadenie procesov. STU v Bratislave, 2008. 1 s. ISBN 978-80-227-2841-6.
BAKOŠOVÁ, M. -- FIKAR, M. -- ČIRKA, Ľ. Základy automatizácie: Laboratórne cvičenia zo základov automatizácie. Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2003. 153 s. ISBN 80-227-1831-9.
RAY, W H. -- OGUNNAIKE, B A. Process dynamics, modelimg, and control. New York : Oxford University Press, 1994. 1260 s. ISBN 0-19-509119-1.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: laboratórne cvičenie
 
Metódy a kritériá hodnotenia: klasifikovaný zápočet
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 15. 12. 2015.

Type of output: