Feb 18, 2020   9:06 a.m. Jaromír
Academic information system

Course syllabus 42213_4B - Informatizácia a informačné systémy (FCHPT - LS 2014/2015)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 42213_4B
Názov predmetu: Informatizácia a informačné systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
testy, samostatné práce
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov akým spôsobom prebieha komunikácia prostredníctvom Internetu. Ďalším cieľom je naučiť vytvárať jednoduché statické webové stránky, ako a kde ich umiestniť, aby boli prístupné užívateľom Internetu.
 
Stručná osnova predmetu:
Tvorba statických webových stránok. Základná štruktúra webovej stránky. Jazyk XHTML - základné značky a ich atribúty. Formátovanie pomocou kaskádových štýlov. Google a jeho služby
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HAUSER, M. -- HAUSER, T. -- WENZ, C. HTML a CSS: Velká kniha řešení. Brno : Computer Press, 2006. 912 s. ISBN 80-251-1117-2.
DRUSKA, P. CSS a XHTML tvorba dokonalých webových stránek krok za krokem. Praha : Grada Publishing, 2006. 200 s. ISBN 80-247-1382-9.
STANÍČEK, P. CSS hotová řešení. Brno : Computer Press, 2003. 263 s. ISBN 80-251-1031-1.
SCHAFER, S M. HTML, XHTML a CSS: Bible pro tvorbou WWW stránek. Brno : Grada Publishing, 2009. 647 s. ISBN 978-80-247-2850-6.
ISKRA, J. Google: Tipy a návody pro vyhledávač, Gmail, YouTube, Earth a další aplikace. Brno : Computer Press, 2008. 231 s. ISBN 978-80-251-1833-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 409

ABCDEFX
23,0 %26,2 %35,7 %11,2 %3,2 %0,7 %
Vyučujúci: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Martin Kalúz, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 6. 2014
Schválil: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 10. 06. 2014.

Type of output: