28. 1. 2020  14:13 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 42213_4B - Informatizácia a informačné systémy (FCHPT - LS 2017/2018)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 42213_4B
Názov predmetu: Informatizácia a informačné systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy za 40 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebných v súčte minimálne 22 bodov. Písomná skúška je hodnotená 60 bodmi. Na úspešné absolvovanie písomnej skúšky je potrebných 34 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj písomné testy a aj písomnú skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 92–100 bodov, B 83–91 bodov, C 74–82 bodov, D 65–73 bodov, E 56–64 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti z tvorby statických webových stránok. Vie vytvoriť jednoduché webové stránky, ako a kde ich umiestniť, aby boli prístupné užívateľom Internetu. Ovláda základy jazykov HTML a CSS.
 
Stručná osnova predmetu:
Statické a dynamické stránky, web technológie - HTML a XHTML, tvorba html dokumentu
HTML: základná štruktúra HTML dokumentu (hlavička a telo dokumentu)
HTML: text, odkazy, číslované a neočíslované zoznamy
HTML: grafika, tabuľky
HTML: formuláre (metódy, formulárové prvky, atribúty formulárových prvkov), spracovanie odoslaných údajov z formulára
HTML: rámce, applety, servlety
CSS: úvod do formátovania pomocou kaskádových štýlov
CSS: farba, písmo, zarovnanie, odkazy
CSS: číslované a neočíslované zoznamy, rámčeky a ohraničenie, pozadie
CSS: triedy a identifikátory
Praktický webdesign: plánovanie, návrh (efektívna navigácia, farby, text, grafika, animácia), tvorba (vývojové prostredia a prostriedky), publikovanie, údržba
Google - Vyhľadávanie, Gmail, YouTube, Picasa, Blogger, Talk, Earth, Mapy
Google - Obrázky, Video, Book Search, Calendar, Dokumenty, Notebook
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HAUSER, M. -- HAUSER, T. -- WENZ, C. HTML a CSS: Velká kniha řešení. Brno : Computer Press, 2006. 912 s. ISBN 80-251-1117-2.
DRUSKA, P. CSS a XHTML tvorba dokonalých webových stránek krok za krokem. Praha : Grada Publishing, 2006. 200 s. ISBN 80-247-1382-9.
STANÍČEK, P. CSS hotová řešení. Brno : Computer Press, 2003. 263 s. ISBN 80-251-1031-1.
SCHAFER, S M. HTML, XHTML a CSS: Bible pro tvorbou WWW stránek. Brno : Grada Publishing, 2009. 647 s. ISBN 978-80-247-2850-6.
ISKRA, J. Google: Tipy a návody pro vyhledávač, Gmail, YouTube, Earth a další aplikace. Brno : Computer Press, 2008. 231 s. ISBN 978-80-251-1833-7.
HOGAN, B P. HTML5 and CSS3: Develop with Tomorrow´s. Standards Today. Brno : Grada Publishing, 2009. 647 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 409

ABCDEFX
23,0 %26,2 %35,7 %11,2 %3,2 %0,7 %
Vyučujúci: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 9. 2017
Schválil: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 22. 09. 2017.

Typ výstupu: