Jul 20, 2019   9:47 a.m. Iľja
Academic information system

Course syllabus 61798_6I - Diploma Project (MTF - WS 2006/2007)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: 61798_6I
Názov predmetu: Diplomový projekt
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 54

ABCDEFX
33,3 %31,5 %18,5 %7,4 %9,3 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Peter Košťál, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Andrea Mudriková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 4. 2008
Schválil: Ing. Andrea Mudriková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 10. 04. 2008.

Type of output: