Jul 22, 2019   5:50 a.m. Magdaléna
Academic information system

Course syllabus 61799_6I - Diploma Thesis (MTF - SS 2006/2007)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: 61799_6I
Názov predmetu: Diplomová práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 18
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Individuálne a komplexné riešenie technických problémov, ktoré majú technický charakter. Získavanie informačných zdrojov, ich spracovanie a vyvodzovanie záverov pre zadané úlohy. Využívanie aplikačných programových produktov. Samostatná a tímová práca pri riešení zadanej úlohy pod odborným vedením vedúceho diplomovej práce. Obhájenie práce pred vedúcim diplomovej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Témy diplomových prác.
Práca na DP + konzultácie
Práca na DP + konzultácie
Práca na DP + konzultácie
Práca na DP + konzultácie
Práca na DP + konzultácie
Práca na DP + konzultácie
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 54

ABCDEFX
50,0 %24,1 %22,2 %1,9 %0 %1,8 %
Vyučujúci: Ing. Andrea Mudriková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. František Pecháček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 4. 2008
Schválil: Ing. Andrea Mudriková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 10. 04. 2008.

Type of output: