Jul 20, 2019   2:20 p.m. Iľja
Academic information system

Course syllabus 61554_6I - Production System II (MTF - WS 2006/2007)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: 61554_6I
Názov predmetu: Výrobné systémy II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na prednáškach a cvičeniach. Vypracovanie referátu: Prehľad a analýza automatizačných zariadení pre zadaný súbor.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet VSII vychádza z členenia tvárniacich procesov a rozoberá možnosti ich automatizácie. Od skladovania, dopravy a delenia materiálu sa prechádza do medzioperačného podávania plechu resp. kusových polovýrobkov pre konvenčné stroje. Inú skupinu tvoria automaty na plechové alebo objemové výlisky. Členenie a charakteristika liniek. Automatizácia tvárnenia za tepla. Problematika tvárnenia je doplnená základnou automatizáciou vo zvarovniach a zlievárňach.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy a stupne automatizácie tvárniacich procesov. Charakteristika tvárniacich procesov a ich členenie podľa možností automatizácie. Prostriedky automatizácie tvárniacich procesov. Skladovanie, doprava a príprava materiálu v tvárniacich prevádzkach. Delenie materiálu v tabuliach, zvitkoch, pruhoch , pásoch a tyčiach. Podávanie pásového plechu vo zvitkoch a pruhoch. Princípy a charakteristiky podávačov pásového plechu. Automatizácia podávania drôtov, tyčí, rúrok a profilov. Klasifikácia vibračných žľabov a princíp ich činnosti. Princíp a funkcia vibračných násypiek, orientácia drobných súčiastok. Medzioperačné prostriedky manipulácie s kusovými polovýrobkami. Prevádzkové a konštrukčné vlastnosti PR a M pre tvárnenie, zváranie a zlievanie. Automatizácia zváracích a zlievarenských procesov. Technické a programové prostriedky výpočtovej techniky pre automatizáciu technologických procesov. Prehľad a charakteristika systémov CAD/CAM, popis subsystémov. Riadiace systémy pre výrobné stroje a pre PR a M.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
POLÁK, K. -- BÍLIK, J. -- LAZAR, R. -- ULÍK, A. Výrobné systémy II. Trnava : AlumniPress, 2007. 125 s. ISBN 978-80-8096-002-5.

Odporúčaná:
Blaščík, F., Kmec, J.: Automatizácia technologických pracovísk v plošnom tvárnení. Alfa Bratislava 1989.
Kováč,M., Buda,J., Šimšík,D.: Projektovanie výrobných systémov. Alfa, Bratislava 1991.
Ružička,K., Ulík,A.: Automatizácia tvárniacich procesov. ES SVŠT, Bratislava 1990.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 54

ABCDEFX
9,3 %35,2 %33,3 %14,8 %7,4 %0 %
Vyučujúci: Ing. Roman Lazar, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Anton Ulík, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 4. 2008
Schválil: doc. Ing. Anton Ulík, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 10. 04. 2008.

Type of output: