Jul 19, 2019   2:14 a.m. Dušana
Academic information system

Course syllabus 61784_6I - Theory of Automatic Machines (MTF - WS 2006/2007)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: 61784_6I
Názov predmetu: Teória automatov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
V predmete TA sú uvedené poznatky vychádzajúce zo všeobecnej teórie automatov, problematika sa postupne zužuje na konečné automaty logického a sekvenčného typu. Vyložené sú logické obvody, rôzne spôsoby ich reprezentácie pomocou diagramov, je riešené ich správanie sa v závislosti od priebehu vstupných parametrov. Riešené sú blokové schémy riadiacich reťazcov. Predmet tiež obsahuje riešenie obvodov zostavených z hydraulických, pneumatických, elektrických a kombinovaných prvkov. Vyvrcholením je analýza vlastností programovateľných automatov (PLC) a mikroprocesorových riadiacich systémov určených pre riadenie výrobných strojov.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky
1.História. Pojem automatu. Jacquardov stroj. Wattov regulátor.
2. Riadenie pomocou vačiek, narážok a dorazov. Reléová automatika. Číslicové riadenie. Automaty z pohľadu kybernetiky.
3. Dynamické systémy. Konečné automaty.
4. Diskrétne systémy. Logické systémy.
5. Kombinačné a sekvenčné systémy. Opis logických funkcií tabuľkou, Karanvghovou mapu a algebraicky. Boolovské funkcie a výrazy.
6. Syntéza kombinačných obvodov. Stavová tabuľka.
7. Mintermy, maxtermy, implikanty.
8. Syntéza sekvenčných obvodov. Vývojová tabuľka. Stavový diagram.
9. Moorov automat. Mealyho automat. Pamäťové, oneskorovacie a časové členy.
10. Realizácia automatov hydraulickými a pneumatickými prvkami.
11. Hydraulické, elektrohydraulické, pneumatické a elektropneumatické riadiace systémy. Kreslenie logických schém. Interface s elektrickým riadením.
12. Realizácia automatov elektrickými prvkami. Reléové prvky, diódy, tranzistory, magnetické pamäťové prvky, integrované obvody.
13. Programovateľné riadiace automaty (PLC). Charakteristické prvky a vlastnosti. Priemyselné počítače. Charakteristické prvky a vlastnosti.

Cvičenia
1. Organizácia cvičenia. Podmienky udeľovania zápočtu. Štruktúrne rozdelenie prác na cvičení.
2. Krokový diagram
3. Praktické cvičenie
4. Fázy I. ,Fázy II.
5. Praktické cvičenie
6. Taktovač
7. Praktické cvičenie
8. Praktické cvičenie
9. Quicstepper
10. Praktické cvičenie
11. Núdzový stop
12. Praktické cvičenie
13. Zápočtová písomka, zápočet
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FRIŠTACKÝ, N. -- KOLESÁR, M. -- HLAVATÝ, J. Logické systémy: Asynchrónne sekvenčné obvody. Bratislava : STU v Bratislave, 1982. 134 s.
GVOZDJAK, L. -- BORŠČ, M. Základy kybernetiky. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1979. 235 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 54

ABCDEFX
16,7 %13,0 %22,2 %38,9 %9,2 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Peter Košťál, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Miriam Matúšová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 4. 2008
Schválil: doc. Ing. Peter Košťál, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 10. 04. 2008.

Type of output: