Jul 19, 2019   6:17 p.m. Dušana
Academic information system

Course syllabus 61754_6I - Production Systems I (MTF - WS 2006/2007)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: 61754_6I
Názov predmetu: Výrobné systémy I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
V rámci predmetu VS I budú študenti oboznámený so strojárskymi výrobnými systémami nepružnými a pružnými. V oblasti nepružných výrobných systémov budú rozobrané otázky stavby automatických obrábacích liniek (transférové linky) zložených z jednoúčelových strojov, problematika dopravy obrobkov a spätnej dopravy upínačov, prúdovosti, výkonu a spoľahlivosti. V oblasti pružných systémov budú rozobrané otázky spojené s členením automatizovaných výrobných systémov na pružné výrobné buňky, pružné výrobné systémy a pružné výrobné linky.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky
1. Automatizované obrábacie linky
2. Stroje v automatických linkách, v automatizovaných výrobných systémoch
3. Doprava obrobkov v automatických linkách
4. AL s nosnými a bez nosných dosiek
5. Spätná doprava upínačov v priebežnej automatickej linke
6. AL s pevnou, pružnou medzistrojovou väzbou. AL rozdelené na úseky.
7. Jednoprúdové, viacprúdové linky.Sériové a sériovoparalelné AL.
8. Výkon AL.
9. Dimenzovanie objemu zásobníkov vo vnútri AL.
10. Pružné výrobné bunky
11. Pružné výrobné systémy
12. PVS- indukčný vozík, regálový zakladač, dopravník systémových paliet.
13. Pružné výrobné linky

Cvičenia
1. Organizácia cvičenia. Podmienky udeľovania zápočtu. Štruktúrne rozdelenie prác na cvičení.
2. Návrh súčiastky
3. amostatná práca
4. Návrh operácii
5. Samostatná práca
6. Medzioperačná doprava
7. Návrh linky
8. Samostatná práca
9. Výkonnosť linky
10. Samostatná práca
11. Prestoje linky
12. Samostatná práca
13. Zápočet
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHVÁLA, B. -- NEDBAL, J. -- DUNAY, G. Automatizace. 3rd. vyd. Praha: SNTL, 1989. 603 s.
VELÍŠEK, K. -- KATALINIČ, B. Výrobné systémy 1. Production Systems I. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 208 s. ISBN 80-227-2009-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 54

ABCDEFX
46,3 %7,4 %27,8 %16,7 %1,8 %0 %
Vyučujúci: Ing. Miriam Matúšová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 4. 2008
Schválil: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 10. 04. 2008.

Type of output: