Jul 16, 2019   4:13 p.m. Drahomír
Academic information system

Course syllabus 61697_6I - Technological Design (MTF - WS 2006/2007)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: 61697_6I
Názov predmetu: Technologickosť konštrukcie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: technologické zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 1. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu cvičení bude priebežne kontrolovaný postup analýzy určeného výrobku z hľadiska technologickosti jeho výroby. Analyzovaná bude zmontovateľnosť hlavnej zostavy, zmontovateľnosť nižších celkov, vyrobiteľnosť polovýrobkov a vyrobiteľnosť súčiastok.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť technológov posudzovať konštrukčné riešenia výrobkov v každej fáze ich vývoja a spolupracovať so všetkými zúčastnenými útvarmi podniku, v prvom poradí s konštrukčnými útvarmi. Uvedené činnnosti, ktoré sú podstatnou súčasťou technologickosti konštrukcie boli v minulosti nazývané "výrobné prejednanie", dnes je ich obsah oveľa bohatší, sú jadrom metodiky nazývanej konkurentné, alebo súbežné inžinierstvo.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do technologickosti konštrukcie
2. Analýza exploatačných vlastností výrobku ako celku
3. Technologickosť konštrukcie z hľadiska montáže, skúšania a balenia výrobkov. Softvér DFA
4. Analýza exploatačných vlastností hierarchicky nižších celkov, až po súčiastky. Tribológia súčiastok
5. Návrh materiálu
6. Návrh polovýrobku
7. Technologickosť konštrukcie z hľadiska rezania a vyrezávania polovýrobkov
8. Technologickosť konštrukcie z hľadiska obrábania
9. Technologickosť konštrukcie z hľadiska použitia nástrojov a výrobných pomôcok
10. Technologickosť konštrukcie z hľadiska frézarského hĺbenia
11. Technologickosť konštrukcie z hľadiska iných metód hĺbenia
12. Technologickosť konštrukcie z hľadiska kontroly
13. Hodnotenie technologickosti výrobkov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SKARBINSKI, M. -- SKARBINSKI, J. Technologickosť konštrukcie strojov . Bratislava: ALFA, 1982.
HRUBEC, J. Špeciálna technológia II, Progresívne technologické metódy v obrábaní a ich prostriedky . Bratislava: ES SVŠT, 1990.
ŽARNAY, M. Technologickosť konštrukcií strojov. Žilina: ŽU Žilina, 2000.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 54

ABCDEFX
7,4 %11,1 %22,2 %16,7 %42,6 %0 %
Vyučujúci: Ing. Ingrid Görögová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. František Pecháček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Michal Štefánek, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Štefan Václav, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 4. 2008
Schválil: doc. Ing. Michal Štefánek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 10. 04. 2008.

Type of output: