Jul 24, 2019   10:31 a.m. Vladimír
Academic information system

Course syllabus 61775_6I - Performance of Production Systems (MTF - SS 2006/2007)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: 61775_6I
Názov predmetu: Prevádzkovanie výrobných systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 7
 
Odporúčaný semester/trimester: výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test
 
Výsledky vzdelávania:
V predmete PVVS sú zahrnuté otázky prevádzkovania výrobných systémov s cieľovým zameraním na splnenie požiadaviek zákazníka z hľadiska termínov, kvality a efektívnosti dodávky výrobkov resp. služieb. Z tohto pohľadu sú riešené otázky hlavných, vedľajších, pomocných a obslužných procesov. V rámci problematiky ako celku sa prihliada na bezpečnosť práce a enviromentálne požiadavky.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky
1. Analýza štruktúry výrobného organizmu, inovačné procesy vo výrobných organizmoch.
2. Výrobný proces: podstata, komponenty, členenie, zabezpečenie chodu.
3. Pracovný proces: podstata, členenie, produktivita práce, organizácia práce.
4. Technická príprava výroby
5. Priestorová štruktúra výrobného procesu: faktory pôsobiace na priestorovú štruktúru výroby, materiálový tok, Spôsoby znázorňovania MT
6. Priestorová štruktúra výrobného procesu: kritéria rozboru MT, usporiadanie pracovísk, rozmiestňovanie výrobných zariadení, metódy rozmiestňovania materiálového toku.
7. Časová štruktúra výrobného procesu: analýza časovej štruktúry výrobného procesu, predvýrobný a výrobný cyklus.
8. Časová štruktúra výrobného procesu: priebežný čas výroby, pracovný cyklus.
9. Organizácia výrobného procesu, Analýza výrobného programu, nákladová analýza,
10. Operatívne riadenie výroby: operatívne plánovanie výroby, dispečerské riadenie výroby, Sieťová analýza
11. Operatívne riadenie výroby, Údržba, Náradie
12. Operatívne riadenie výroby: normatívna základňa, metódy na ergonomickú analýzu pracovnej činnosti, normovanie práce
13. Kvalita, spoľahlivosť, efektívnosť, bezpečnosť práce, prevádzka výrobného systému
14. Zhrnutie,konzultácie

Cvičenia:
1. Úvod
2. Stanovenie cieľov projektu
3. Časový rozvrh prípravy výroby
4. Využitie sieťovej analýzy v príprave výroby
5. Hodnotová analýza
6. Analýza výrobného programu
7. Rozbor materiálového toku (program Wittness)
8. Údržba strojov, TPM filozofia
9. Hľadanie chýb, porúch vo výrobných systémoch
10. Možnosti vzniku porúch -- analýza vplyvov, Dokumentácia o poruchách a chybách
11. Rozhodovací diagram, Matica rizika
12. Praktické príklady použitia matice
13. Praktické príklady použitia matice
14. Zápočet
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DUPAĽ, A. -- BREZINA, I. Logistika v manažmente podniku. Bratislava : Sprint, 2006. 326 s. ISBN 80-89085-38-5.
LEŠČIŠIN, M. -- STERN, J. -- DUPAĽ, A. Organizačné inovácie. Bratislava : Ekonomická univerzita, 1993. 158 s. ISBN 80-225-0506-4.
Organizace a řízení výroby. Praha : SNTL, 1989. 559 s.
STERN, J. -- DUPAĽ, A. Základy manažmentu výroby: Zbierka príkladov. Bratislava : Vysoká škola ekonomická, Bratislava, 1991. 164 s. ISBN 80-225-0287-1.
STERN, J. -- DUPAĽ, A. Základy manažmentu výroby: Zbierka príkladov. Bratislava : Ekonomická univerzita, 1993. 164 s. ISBN 80-225-0450-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 54

ABCDEFX
24,1 %13,0 %27,8 %16,7 %18,4 %0 %
Vyučujúci: Ing. Miriam Matúšová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 6. 2009
Schválil: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 26. 06. 2009.

Type of output: